Zaznacz stronę

O lotnisku

Pierwsze założenia inżynieryjne lotniska zostały opracowane w latach 1936-1940. Bez wątpienia Lotnisko, a raczej to co w przyszłości miało być lotniskiem, zostało wykonane przez Niemców na potrzeby agresji na Rzeczypospolitą Polskę. Napisaliśmy tak dlatego, bo oprócz wytyczenia drogi startowej nie było tam (w 1939 roku) żadnej infrastruktury. Trzeba pamiętać, od granicy z Rzeczypospolitą Polską wynosiła blisko 150 km, więc nie mogło być to lotnisko pierwszorzutowe. Nie ma także informacji, czy w czasie ofensywy radzieckiej w 1945 roku, lotnisko było wykorzystywane przez jednostki czerwonej armii.

Kompleks lotniskowy został wybudowany w latach 1962-1972. Dojazd na lotnisko z centrum Miasta prowadzi ulicą 1 Armii Wojska Polskiego, następnie w ulicę Łebską przez most na Redze koło elektrowni wodnej. Dalej przez rondo w ulicę Paderewskiego i dalej cały czas prosto asfaltową szosą. Droga ta dobiega do miejscowości Markowice, które są bezpośrednio przy lotnisku. Droga ta skręca na wschód, wzdłuż północnej strony lotniska, następnie na północ i przez miejscowość Czarne, dochodzi do drogi wojewódzkiej Nr 152. Jeśli chodzi o transport to wszystkie towary dostarczano samochodami, gdyż lotnisko nie posiadało bocznicy kolejowej.

Lotnisko w układzie jest zbliżone do standardowych rozwiązań lotnisk zapasowych, z ograniczoną częścią koszarową i zapleczem socjalnym. Większość budowli stanowią budynki murowane z białej cegły wapiennej. Teren jest częściowo ogrodzony. Nie ma ogrodzenia od strony rzeki, która jest naturalną przeszkodą.

Na lotnisku nigdy nie stacjonowała żadna bojowa jednostka lotnicza. Na pewno lotnisko miało być wykorzystane w sytuacji W (wojny). Od końca 60-tych lat, do niemal 1989 roku, lotnisko było wykorzystywane przez jednostki myśliwskie i myśliwsko-bombowe, jako zapasowe podczas licznych ćwiczeń.

Około 2000 roku, MON zdecydowało się poprzez AMW, Lotnisko Płoty wystawić na sprzedaż, bez konieczności zachowania jego lotniczego charakteru. Dla terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zapisano funkcję nieruchomości jako teren przeznaczony pod elektrownie wiatrowe, przetwórstwo przemysłowo-rolne o małej szkodliwości dla środowiska i usługi agroturystyczne.
To ostatnie jest wiązanie z rzeką Regą i spływami kajakowymi. Warunkiem prowadzenia działalności na tym obszarze jest zapewnienie pełnej nieuciążliwości dla środowiska, mieszkańców okolicznych miejscowości oraz funkcji turystycznej.

Lotnisko zlokalizowane jest w obszernym zakolu rzeki Rega na jej północnym brzegu, na południe od miasta Płoty i na południe od najbliższej wsi Makowice. Od strony północnej lasy stanowią pas oddzielający lotnisko od kompleksu leśnego lasów Nadleśnictwa Resko i gruntów wsi Makowice, zaś od strony południowej stanowią pas pomiędzy lotniskiem a rzeką Rega.  Przez wschodnią część lotniska przepływa dopływ Regi rzeka Czarna, której nurt pod pasem startowym biegnie w podziemnym kanale.

Lotnisko w układzie jest zbliżone do standardowych rozwiązań lotnisk zapasowych, z ograniczoną częścią koszarową i zapleczem socjalnym. Większość budowli stanowią budynki murowane z białej cegły wapiennej. Teren jest częściowo ogrodzony. Nie ma ogrodzenia od strony rzeki, która jest naturalną przeszkodą.
Na lotnisku nigdy nie stacjonowała żadna bojowa jednostka lotnicza. Lotnisko miało być wykorzystane w sytuacji wojny. Od końca 60-tych lat, do niemal 1989 roku, lotnisko było wykorzystywane przez jednostki myśliwskie i myśliwsko-bombowe, jako zapasowe podczas licznych ćwiczeń.
Lotnisko zajmuje powierzchnię 324,23 hektarów. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny rolnicze. Od strony południowej i zachodniej granice terenu wyznacza rzeka Rega. Nie jest wpisane ono do rejestru lotnisk ale jest traktowane jak każde inne lądowisko. Całość położona jest w terenie o niewielkim pofałdowaniu i jednocześnie obejmuje bardzo rozległy obszar, który w przeszłości stanowił teren lotniska wojskowego „Maków-Ploty”. Aktualnie obszar ten nie pełni funkcji czynnego lotniska. Lotnisko nie zawiera wpisu do rejestru prowadzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Na nieruchomość założona jest księga wieczysta. Nieruchomość według ksiąg wieczystych składa się z ośmiu działek. Sześciu na terenie Markowic, z których największa ma 299,67 hektarów oraz dwóch na terenie Czarnego, jedna niezabudowana 18,33 hektarów, druga zabudowana 1,88 hektara.

Całe pole wzlotów, niemal ze wszystkich stron otoczone jest lasami. Tylko od strony Miejscowości Markowice praktycznie nie ma drzewostanu.

Powierzchnia Lasów wg danych ewidencyjnych obejmuje łącznie 128,9376 ha.  Całość lasów zlokalizowana jest w kompleksie terenu po byłym lotnisku wojskowym i wybór dwa rozdzielone obszarem pasa startowego lotniska kompleksy, położone wewnątrz, rozległego kompleksu lasów Nadleśnictwa Resko.
Wewnętrzne drogi dojazdowe są utwardzone z nawierzchnią asfaltową lub betonową z tralinek. Także w południowej części lotniska umieszczono tak zwany bomboskład, czyli magazyn broni.

Nieruchomość stanowi jeden połączony ze sobą kompleks i składa się z działek gruntowych o nr 289/2, nr 289/3, nr 289/4, nr 289/5, nr 289/6, nr 289/8 położonych w obrębie Makowice i  działek nr ewid.  77/2, nr 108/4 położonych w obrębie Czarne gm. Ploty.

Z uwagi na położenie w młodo-glacjalnym terenie Równiny Gryfickiej, w obrębie pradoliny Regi bezpośrednio w sąsiedztwie Rega w obszarze lotniska mamy do wyboru ze znaczną zmiennością warunków siedliskowych.  W części północnej występują płaty mało żyznych gleb, gleb bielicoziemnych na piaskach sandrowych, zaś w części południowej żyzne gleby związane z polodowcową doliną rzeki erodującej utwory gliniaste i piaszczysto-gliniaste.  Istotnym poziomem jest wysoki poziom wód gruntowych – strony w części południowej z licznymi lokalnymi obniżonymi poziomami.  Obniżenia te mają charakter astatyczny śródleśnych zbiorników wodnych o istotnej roli biocenotycznej.  Taka zmienność generuje naturalne zróżnicowanie w jakości hodowlanej lasów, a tym samym również zasad i sposobu ich użytkowania.

Podstawowymi walorami terenów wokół Płot są: dostępność komunikacyjna, zalety środowiska przyrodniczego oraz zabytki architektury. Najważniejsze by osobiście przekonać się o walorach turystycznych miasta, posmakować płotowskiej kuchni i zaznać gościnności mieszkańców. Okolice miasta posiadają bardzo atrakcyjny krajobraz; teren o charakterze rolniczym stwarza doskonałe warunki do wypoczynku, powietrze jest bowiem stosunkowo czyste, ze względu na brak większych zakładów przemysłowych. O zaletach krajoznawczych stanowią głównie park i dwa zamki oraz grodzisko wczesnośredniowieczne w widłach Regi i Rekowy, majdan grodu z XIII w. nad Regą, przy ul. Wodnej, pałac rodziny von Bismarck-Osten.

Nieruchomość usytuowana jest pomiędzy drogami Nowogard – Płoty i Resko – Płoty, od strony południowej granicą jest rzeka Rega. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową od strony nie-ruchomości płoty. Lotnisko zasilane jest energią elektryczną z sieci 15 KW. Budynki wyposażone są w sieć elektryczną, wodnokanalizacyjną i c.o. Osobliwość krajobrazową okolicy stanowi malowniczo wijąca się Rega, która dzięki ukształtowaniu terenu i znacznemu spadkowi wykorzystywana jest do produkcji energii elektrycznej. Jest to nieruchomość zabudowana o łącznej powierzchni ok. 322 ha. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Płoty teren lotniska przeznaczony jest pod elektrownie wiatrowe, przetwórstwo przemysłowo-rolne o małej szkodliwości dla środowiska oraz usługi agroturystyczne. Dojazd do nieruchomości od miejscowości Płoty drogą asfaltową. Od strony południowej nieruchomość graniczy z rzeką Regą.